Uherský Brod – nezákonná stavba skládky

Na začátku roku 2011 obdrželo Oživení podnět, týkající se nezákonného rozhodování města Uherský Brod a Zlínského kraje. V roce 2000 město Uherský Brod usilovalo o získání dotace na rekultivaci skládky Prakšice. V rámci realizace této stavby požádalo město jako stavebník o stavební povolení. Stavební úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování vydal dne 1.8.2000 nezákonné rozhodnutí – Stavební povolení pro stavbu „Sanace a rekultivace skládky odpadů Prakšice“, a dále vydal dne 26.9.2001 nezákonné rozhodnutí o změně stavby a kolaudaci stavby – Sanace a rekultivace skládky odpadů Prakšice, přestože neměl souhlas minimálně jednoho z vlastníků pozemku, na kterém byla stavba realizována, respektive tohoto vlastníka pozemku ani nezahrnul mezi účastníky řízení.

Obě rozhodnutí byla nakonec zrušena rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 16.1.2002 ve spojení s rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje. Dne 28.2. 2003, za situace, kdy již fakticky rekultivovaná skládka neměla v souladu se zákonem vydané stavební povolení pro tuto rekultivaci, zahájil stavební úřad Uherský Brod řízení o odstranění stavby, které však vzápětí přerušil a to až do vydání rozhodnutí o účelové žalobě města Uherský Brod na zřízení věcného břemene na jeden z pozemků pod skládkou Prakšice. Žaloba města Uherský Brod byla Okresním soudem v Uherském Hradišti zamítnuta a rozhodnutí Okresního soudu bylo následně dne 7. 3. 2006 potvrzeno Krajským soudem v Brně.

Následně stavební úřad Uherský Brod sice formálně pokračoval v řízení o odstranění stavby, avšak vzápětí na základě žádosti stavebníka – města Uherský Brod – vydal dne 2.11.2006 další nezákonné rozhodnutí a to rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, přestože stavebník (město Uherský Brod) nedoložil podklady požadované stavebním zákonem, zejména pak souhlas vlastníka pozemku se stavbou skládky. Toto nezákonné rozhodnutí stavebního úřadu Uherský Brod bylo následně potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 16.3.2007. Obě tato rozhodnutí byla později rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne 18.11.2008 pro svou nezákonnost zrušena.

V souvislosti s nezákonným postupem stavebního úřadu města Uherský Brod a Krajského úřadu Zlínského kraje vznikla městu Uherský Brod a Zlínskému kraji škoda, a to minimálně ve výši vynaložených nákladů na právní zastoupení územních celků a dále na zaplacení soudních výloh protistrany za prohrané soudní spory. Oživení si proto v březnu roku 2011 vyžádalo informace o výši těchto nákladů, které byly městem Uherský Brod ke dni 30. 3. 2011 vyčísleny na částku 74.303,- Kč, a Zlínským krajem byly tyto náklady ke dni 14. 3. 2011 vyčísleny na částku 6.000,- Kč.

V červnu roku 2011 Oživení vyzvalo město Uherský brod a Krajský úřad Zlínského kraje k vymáhání škody způsobené obci / kraji vydáním nezákonného rozhodnutí.

Dne 29.9.2011 obdrželo Oživení stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, ve kterém konstatuje, že po zhodnocení všech aspektů nebyl dán důvod k přijetí jakýchkoliv opatření vůči pracovníkům Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje. Taktéž Zlínský kraj ani Uherský Brod nepřistoupily k vymáhání škody po odpovědných osobách.

Na uveřejnění této kauzy reagoval současný místostarosta města Uherský Brod – Ing. Jan Hrdý, který vyjádřil nesouhlas s formou popisu této kauzy, vzhledem k jejímu rozsahu a odborné složitosti. Současně však projevil zájem o konzultaci způsobu vymáhání škody a  po vzájemné komunikaci mu bylo ze strany Oživení doporučeno zřídit v uvedených případech škodní komisi. Bližší informace ke škodní komisi naleznete zde, str. 38-53 publikace. Pan místostarosta následně konstatoval, že město Uherský Brod bude v budoucnu o zavedení škodní komise uvažovat.

JAK KAUZA DOPADLA?

Na základě žádosti o informace jsme zjistili, že 22.7.2011 město Uherský Brod uavřelo kupní a směnou smlouvu a zároveň Dohodu o narovnání s vlastníky pozemku, který se nacházel pod stavbou skládky.Obec odkoupila pozemky za částku 1.604 tisíc Kč a zároveň další pozemky vyměnila. Za užívání pozemku pod skládkou bez právního titulu uhradila obec vlastníkům pozemků částku 214 tisíc Kč.

V okamžiku, kdy se město stalo vlastníkem všech pozemků pod rekultivanou skládkou Prakšice, vydal stavební úřad dodatečné stavební povolení a zároveň souhlas k užívání stavby. Rozhodnutí stavebního úřadu nabylo právní moci 19. ledna 2012, po dvanácti letech od zahájení akce „rekultivace skládky“.

Kupní a směnná smlouva (22.7.2011)
Dohoda o narovnání (22.7.2011)
Rozhodnutí stavebního úřadu  – Městský úřad Uherský Brod o dodatečném stavebním povolení (21.12.2011)

Stav ke dni 18.7.2012, aktualizováno 27.3.2014

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář