Zařízení služeb Ministerstva vnitra – pokuta 500 tisíc

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra pokutu ve výši 500 tisíc Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pokuta byla zaplacena v březnu 2012, ale až do července 2013 nebyla škoda nijak řešena. Na základě výzvy Oživení příspěvková organizace dosáhla na jaře 2014 mimosoudního vyrovnání. Plnění ve výši 250.000,- Kč bylo zaplaceno k rukám příspěvkové organizace 19.2.2014.

K veřejné zakázce „praní prádla“ a „chemické čištění prádla“, pokuta 500.000,- Kč:

Ing. Roman Fidler, ředitel ZSMV, Oživení dopisem ze dne 10. Července 2013, č.j. ZSM-7-9/01-2013 sdělil, že udělená pokuta nebyla řešena jako škoda, nebylo provedeno ani zjištění osoby či osob, odpovědných za udělení pokuty a nebyl uplatněn ani nárok na náhradu škody. Dále nám Ing. Fidler sdělil, že naši žádost o informace považuje zároveň za podnět k prošetření celé záležitosti, a že v případě, že organizaci vznikla škoda a že budou zjištěni konkrétní odpovědní pracovníci, pak že z této situace vyvodí patřičné právní kroky.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že ZSMV nedodržel postup stanovený v ust. § 21 zákona o veřejných zakázkách, když neprovedl zadávací řízení a přesto s vybraných uchazečem uzavřel smlouvu na dodávku služeb, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, činí více jak 87 milionů Kč, jednalo se tedy o nadlimitní veřejnou zakázku. Účelem zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách je zejména zabezpečení volné a efektivní soutěže o předmět veřejné zakázky a tím také dosažení efektivního nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů.

Nabídka vybraného uchazeče nebyla vystavena konkurenci, neproběhla řádná soutěž o cenu nebo ekonomickou výhodnost jeho nabídky. Nezákonné omezení, resp. vyloučení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. V důsledku uvedených skutečností nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky i od dalších dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout nižší cenu požadovaného plnění.

K vymáhání nároku na náhradu škody

Dopisem ze dne 4. září 2013 Oživení vyzvalo příspěvkovou organizaci, respektive odpovědné osoby, k vymáhání nároku na náhradu škody. ZSMV bylo zároveň upozněno, že škoda vznikla škoda již dnem, kdy ZSMV uhradilo uloženou pokutu, tedy dnem 30. 3. 2012 ve výši 500.000,- Kč. Úvahy identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob proto nejsou časově neomezené.  O škodě bylo informováno rovněž Ministerstvo vnitra.

Příspěvková organizace na výzvu Oživení reagovala dopisem z 1. října 2013, ve kterém Oživení sdělila, že škodní komise a oddělení interního auditu doporučilo podat trestní oznámení na neznámého pachatele (byť se „pachatelé“ musí vyskytovat u zadavatele a neměli by tedy být neznámé totožnosti). Ministerstvo vnitra reagovalo dopisem ze dne 11. října, když zopakovalo postup ZSMV s tím, že mu nepřísluší provádět jakékoli další kroky.

Na základě žádosti o informace zaslala příspěvková organizace kopie zápisu škodní komise, oddělení interního auditu a zejména text podání, které nazývají trestním oznámením na neznámého pachatele.

Na základě další žádosti o informace jsme v dubnu 2014 zjistili, že na základě naší výzvy začala ZSMV před promlčení nároku činit kroky i vůči společnosti KPMG, s.r.o. , která zadavatele v této veřejné zakázce zastupovala. Po předžalobní výzvě (leden 2014) došlo k mimosoudnímu vyrovnání a dne 19.2.2014 byla na účet ZSMV uhrazena částka 250.000,- Kč.

Dokumenty:

Rozhodnutí ÚOHS (srpen 2011)
Rozhodnutí předsedy ÚOHS (únor 2012)
Výzva k vymáhání nároku na náhradu škody (září 2013)
Reakce příspěvkové organizace ZSMV (říjen 2013)
Reakce Ministerstva vnitra (říjen 2013)
Odpověď ZSMV na žádost o informace – v kopii poskytnuto trestní oznámení (říjen 2013)
Odpověď ZSMV na žádost o informace (duben 2014)

Stav ke dni 22.11.2013, aktualizováno 23.4.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář