Znojemská beseda – vymáhání nároku na náhradu škody ve výši 200 tisíc Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) uložil Znojemské besedě, příspěvkové organizaci rozhodnutím ze dne 7.10.2011 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 200.000,- Kč. Znojemská beseda (dále také jako „Zadavatel“) podala proti uvedenému rozhodnutí rozklad. Na základě podaného rozkladu předseda ÚOHS prvoinstanční rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 7.3.2012 potvrdil. Znojemská beseda se dále bránila prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví, avšak soud uvedenou žalobu zamítl a rozhodnutí ÚOHS potvrdil.

Dne 1.7.2013 jsme zaslali Znojemské besedě žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou jsme žádali o poskytnutí informace, zda byla uložená pokuta Zadavatelem uhrazena a zejména pak, zda Zadavatel učinil zjištění vedoucí k označení odpovědné osoby/odpovědných osob za vznik škody a byla-li tato  odpovědnou osobou/odpovědnými osobami již uhrazena.

Dne 16.7.2013 jsme obdrželi od Zadavatele odpověď, že pokuta byla uhrazena dne 30.6.2012, přičemž Zadavatel vyčíslil škodu vzniklou mu v důsledku uložené pokuty ve výši 200 000 Kč s tím, že nárok na náhradu škody dosud nebyl vůči nikomu uplatněn.

Dne 18.9. 2013 jsme zaslali Zadavateli výzvu k idenifikaci odpovědných osob spojenou s výzvou k  vymáhání vzniklé škody po takto označených osobách s výslovným upozorněním, že s ohledem na počátek běhu subjektivní lhůty bude nárok na vymáhání náhrady škody promlčen ke dni 30.6.2014.  Na základě uvedené výzvy Zadavatel dne 21.10.2013 odpověděl, že oslovil organizátora zadávacího řízení s požadavkem úhrady škody ve výši 200.000,-Kč. Jelikož Zadavatel dále Oživení nesdělil, jak jednání ve věci náhrady škody postoupila, případně, zda škoda byla již uhrazena. Zaslali jsme dne 7.5.2014 žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů , kdy po Zadavateli žádáme poskytnutí informace o výsledku jednání s organizátorem a poskytnutí informace, zda byla předmětná náhrada škody Zadavateli uhrazena. Dne 3.6.2014 jsme obdrželi od Zadavatele odpověď, ve které Zadavatel uvádí, že se obrátil na administrátora veřejné zakázky, společnost RTS, a.s. Administrátor Zadavateli sdělil, že předal celou záležitost svému právnímu zástupci.

Kauzu budeme nadále sledovat.

Stav ke dni 12.5.2014

Aktualizováno ke dni 23.7.2014

Více informací poskytne Andrea Kohoutková

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář