Městská část Praha 2 žaluje bývalého starostu Palusku o náhradu škody

Oživení kauzu vymáhání škody ve výši 300 tisíc sleduje od podzimu 2012. Do jara 2014 proběhla k této věci celá řada jednání kontrolního výboru, rady i zastupitelstva městské části. Nakonec se městská část rozhodla škodu vymáhat a odpovědné osoby vyzvala k dobrovolnému zaplacení. Částku 33.500 Kč uhradil bývalý starosta dobrovolně, zbytek částky městská část nárokuje u soudu.

Na podzim roku 2012 se na Oživení obrátil občan městské části, který chtěl přimět městskou část vymáhat škodu ve výši 300 tisíc korun (zaplacená pokuta ÚOHS za porušení zákona o veřejných zakázkách).

V první fázi zastupitelstvo předalo věc k prošetření kontrolnímu výboru. Dále si městská část objednala dva právní posudky, oba však potvrdili majetkovou odpovědnost volených představitelů.

Věc začala být zajímavější na podzim 2013. Zastupitelstvo městské části sice přijalo na svém zasedání 18.11.2013 (bod 14), usnesení č. 276, ve kterém mimo jiné konstatovalo, že si je vědomo riziko promlčení nároku, avšak zároveň starostka městské části zpochybnila možnost, respektive povinnost městské části vymáhat nárok na náhradu škody s odvoláním na množství uložených pokut ze strany ÚOHS, kdy měla za to, že ani Ministerstvo vnitra, ani hlavní město Praha, ani Středočeský kraj či Dopravní podnik hlavního města Prahy zřejmě škodu po nikom z odpovědných osob nevymáhají.

Na tyto úvahy reagovalo Oživení výzvou ze dne 27.11.2013, ve kterém městskou část upozornilo na pozitivní příklady, kdy škody naopak vymáhány jsou a zejména na trestněprávní odpovědnost osob, které zůstanou nečinné a k vymáhání nároku nepřistoupí, ač o jeho existenci, jakož i o zodpovědných osobách, prokazatelně vědí.

Po výzvě Oživení projednávalo zastupitelstvo městské části nárok na náhradu škody ještě v únoru 2014 (bod 12, usnesení nepřijato) a nakonec v dubnu 2014 (bod 14, usnesení č. 293).

K náhradě škody ve výši 266.500 Kč byli dopisem ze dne 29.4.2014 vyzváni:

– Mgr. Jana Černochová,
– Ing. Jan Vaněk,
– Ing. Arch. Václav Vondrášek,
– Mgr. Kateřina Jechová,
– Ing. Jiří Paluska,
– Mgr. Jan Stoss,
– Jana Babická,
– Ing. Michal Bočan,
– Ing. Marie Vlková,
– Bc. Jan Pech,
– Alexandra Udženija a
– Mgr. Michaela Marksová.

Zbývající částku 33.500,- Kč uhradil k rukám městské části Ing. Jiří Paluska dobrovolně.

Dle usnesení zastupitelstva z dubna 2014, nebude-li škoda uhrazena dobrovolně, bude celý nárok vymáhán pouze po bývalém starostovi Ing. Jiřím Paluskovi s tím, ať si případný regresní nárok uplatní po ostatních odpovědných osobách sám.

Dle usnesení rady ze září 2014 má být žaloba proti bývalém starostovi Ing. Jiřím Paluskovi na částku 266.500,- Kč podána do 30.9.2014.

Dle sdělení městské části byla žaloba na bývalého starostu skutečně podána a to na částku 266.500,- Kč.

V dubnu 2015 vydal Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudek, kterým uložil žalovanému Jiřímu Paluskovi nahradit Městské části Praha 2 škodu ve výši 266.500,-Kč s přísl. Obvodní soud Prahy 2 uzavřel, že v případě odpovědnosti radních se jedná o tzv. odpovědnost solidární, kdy žalobce se může domáhat uspokojení celé částky po byť jednom členu rady, jenž následně po uhrazení škody může poměrnou část vymáhat regresně po ostatních členech rady. Žalobce, tj. Městská část Praha 2, je tedy zvýhodněna, kdy se může domáhat úhrady celé částky po jediném členovi rady. Rozsudek však není pravomocný, neboť se žalovaný, Jiří Paluska, s jeho závěry neztotožnil a podal proti němu odvolání.

Městský soud v Praze však případ dne 26.3.2016 vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Ten již v roce 2017 rozhodl rozsudkem, proti kterému se tentokrát odvolala samotná Městská část Praha 2. Nyní tedy budeme opět čekat na rozhodnutí Městského soudu.

Případ budeme i nadále sledovat.

 

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS – srpen 2012
zápis ze zasedání zastupitelstva 18.11.2013 + usnesení č. 276
výzva Oživení listopad 2013
zápis ze zasedání zastupitelstva 10.2.2014 (usnesení nebylo přijato)
zápis ze zasedání zastupitelstva 7.4.2014 + usnesení č. 293 + příloha 1 + příloha 2
odpověď MČ na žádost o informace – výzvy k náhradě škody byly rozeslány – květen 2014
odpověď MČ na žádost o informace – MČ bude žalovat bývalého starostu v termínu do 30.9.2014
usnesení rady č. 831 z 15.9.2014 – žaloba na bývalého starostu
odpověd na žádost o informaci – žaloba na bývalého starostu byla podána

 

Trestní rovina:

Kvůli veřejné zakázce, která stála na počátku uložení pokuty, byly dle informací LN někteří radní rovněž obviněni.

Podle dalších informací medií bylo stíhání radních ukončeno.

 

Stav ke dni 18.7.2017

Kauza byla i medializována: http://bit.ly/1Izu3RT

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář