Městské společnosti vyplácely odměny svým uvolněným zastupitelům v rozporu se zákonem. Dvě z nich jsme zažalovali, aby informace o odměnách poskytly.

Podle našich zjištění dostávali uvolnění zastupitelé města Bystřice nad Pernštejnem odměny za funkce v různých obecních společnostech. Zatímco bystřické obecní společnosti v případech stejných zastupitelů odmítly naše žádosti o informace, k jejich smůle, brněnská Vodárenská akciová společnost informace poskytla a potvrdila zaběhlou praxi v rozporu se zákonem. Dvě z obecních společností teď žalujeme u soudu.

zdroj: vysocina.eu

Již minulý rok jsme informovali o trestněprávní rovině vyplácení odměn z obecních společností starostovi města Bystřice nad Pernštejnem. Jelikož se ovšem vyplácení odměn z obecních společností týkalo více funkcionářů i společností, posvítili jsme si tento rok na několik z nich. Kauza nakonec vedla k soudním sporům o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfoZ“).

Jak už jsme dříve uvedli, zákon o střetu zájmů v § 5 odst. 2 stanovuje, že uvolněnému členu zastupitelstva obce, který je obcí určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní obec nebo obcí ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění. Ustanovení tak jinými slovy říká, že uvolněný člen zastupitelstva pracuje pro obec na plný úvazek a má v popisu práce mimo jiné zastupovat obec v obecních společnostech a jejich dcerách. Členství v orgánech obecních společností je tedy součástí práce uvolněného zastupitele, pokud se do těchto orgánů nechá jmenovat. Za všechna případná členství v obecních společnostech smí pobírat pouze jednu odměnu, a to odměnu pro uvolněného zastupitele. V opačném případě je odměna bezdůvodným obohacením a zastupitel se dopouští přestupku podle zákona o střetu zájmů.

Veřejný zájem v. ochrana soukromí

Když jsme se obrátili s žádostmi o informace na bystřické obecní společnosti, všechny z nich poskytnutí informací odmítly s odkazem na ochranu osobních údajů. K této argumentaci doplnily také svůj názor, že obecní společnosti nehospodaří s veřejnými prostředky a žadatel ve světle nedávného nálezu Ústavního soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16 neprokázal roli “společenského hlídacího psa”.

Všechny výše uvedené argumenty jsme vyvrátili v odvolání a v samotné žalobě. Prvně bylo nutné povinným subjektům vysvětlit, že se naše žádost netýkala poskytnutí osobních údajů konkrétních osob, neboť jsme žádali pouze poskytnutí souhrnné výše odměn vyplacených uvolněným zastupitelům obce. Takové penzum informací lze samozřejmě poskytnout způsobem, který nemusí zasáhnout do osobní sféry žádné fyzické osoby.

I kdyby tomu tak ale nebylo, zastupitel je veřejně činná osoba a veřejný funkcionář. Jeho angažmá v orgánech obecních společností, které jsou 100% vlastněné veřejnoprávní korporací – územně samosprávným celkem, jsou veřejnou činností. Veřejně činné osoby nebo veřejní funkcionáři požívají v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva sníženou míru ochrany své osobnosti a soukromého života, neboť jejich činnost, chování a výroky jsou neustále vystaveny kritickému zkoumání jak veřejnosti, tak tisku (např. v nálezu Ústavního soudu I. ÚS 367/03 ze dne 15. 3. 2005). Navíc samotný § 8a odst. 2 InfoZ stanovuje zákonnou výjimku z ochrany osobních údajů. Podle výše zmíněného ustanovení povinný subjekt má povinnost poskytnout osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

Konečně jsme také povinným subjektům vysvětlili, že povahu veřejných prostředků podle § 8b InfoZ je nutné vykládat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Podle § 2 písm. g) a i) tohoto zákona se veřejnými prostředky rozumějí nejen veřejné finance, ale i majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a). Touto právnickou osobou je podle § 2 písm. a) výše citovaného zákona i územně samosprávný celek.

Jedna ze společností informace poskytla

Co ovšem bystřické obecní společností neví, je skutečnost, že Vodárenská akciová společnost, a.s., informace o poskytnutí odměn (mimo jiné i jejich uvolněným zastupitelům) poskytla. Brněnská společnost, kterou vlastní široké spektrum obcí a měst, přiznala, že za období od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2019 vyplatila uvolněným zastupitelům částku ve výši 13,7 mil. Kč. O úspěšnosti naší žaloby proto nemáme pochyb. Bude zajímavé se dozvědět, jaká celková částka z veřejných prostředků Bystřice nad Pernštejnem nakonec v rozporu se zákonem doputovala k jejich uvolněným zastupitelům.

O dalším postupu ve věci budeme informovat.

Příloha:
Žádost o informace
Rozhodnutí o odmítnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informace
Rozhodnutí o odvolání
Žaloba proti rozhodnutí
Poskytnutí informace VAS, a.s.


Aktualizace:

Oba spory jsme vyhráli, a to i přes právní posudky, které si nechaly městské společnosti vyhotovit k tomu, aby informace poskytovat nemusely. 

S informacemi o nezákonných odměnách postupujeme dále u správních orgánů  v rámci přestupkových řízení. 

 

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 31. 12. 2021.

Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář