Ostrava jih a pokuta 300 tisíc za porušení zákona o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300.000,- Kč. Pokuta byla potvrzena rozhodnutím předsedy ÚOHS v říjnu 2011, ze strany městské části byla pokuta uhrazena 5.12.2011. Oživení vyzvalo k vymáhání nároku na náhradu škody v srpnu 2013. Městská část podala těsně před promlčením nároku žalobu k soudu.Rada městské části má výzvu Oživení projednávat 28.11.2013, zastupitelstvo až 12.12.2013. Vdobě projednávání věci zastupitelstvem městské části bude nárok vůči některým odpovědným osobám již promlčen. Po nátlaku Městská část uplatnila nárok na náhradu škody u soudu (dva dny před promlčením nároku).

K VZ Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě v letech 2010-2014 – lokalita 5, pokuta 300.000,- Kč:

Mgr. Petr Mentlík, tajemník Městského úřadu, nám dopisem ze dne 10. 7. 2013 sdělil, že na zpracování veřejné zakázky se podílel odbor právní – veřejné zakázky a odbor dopravy a komunálních služeb a že při zjišťování nároku na náhradu škody „se postupovalo“ v souladu se zákoníkem práce a že škoda dosud nebyla uplatněna. V reakci na naši stížnost na neúplně zodpovězené otázky následně pan tajemník dopisem ze dne 27. 7. 2013 upřesnil, že dosud škoda nebyla ani částečně uplatněna po žádném zaměstnanci a dále nás ujistil, že je mu známo, od kdy běží promlčecí doba pro uplatnění nároku a ta dosud neuběhla. Odpovědnost jiných osob, než zaměstnanců úřadu pan tajemník nezmínil.

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že Městský obvod Ostrava jih jako zadavatel nedodržel postup stanovený v  ust. § 56 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, když v oznámení o zakázce a v  zadávací dokumentace stanovil požadavek na předložení ověřené kopie certifikátu SA 8000 nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU. Zadavatel tímto postupem mohl podstatně ovlivnit okruh uchazečů, kteří se účastnili zadávacího řízení a tedy i výběr nejvhodnější nabídky. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a předmětný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky i od jiných uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že by mu tito nabídli nižší nabídkové ceny za požadované služby, než nabídl vybraný uchazeč.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dále vyplývá, že zadavatel nedodržel ani postup stanovený v ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, když jednoho uchazeče požádal o písemné objasnění předložené informace nebo předložení další dodatečné informace či dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle ust. § 59 odst. 4 zákona, zatímco jiného uchazeče za stejné situace z účasti v zadávacím řízení vyloučil, aniž využil možnosti postupovat podle citovaného ust. § 59 odst. 4 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel tímto postupem mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože základním hodnotícím kritériem byla v daném případě celková (paušální) cena s vahou 70% a cena za práce, které nejsou zahrnuty v paušální ceně s vahou 30%, přičemž vyloučený uchazeč nabídl nejnižší paušální nabídkovou cenu a druhou nejnižší cenu za práce v paušální ceně nezahrnuté. To, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, dokládá i skutečnost, že z návrhu hodnocení nabídek zpracovaného zaměstnankyní zadavatele dne 29. 6. 2010 jako podklad pro jednání hodnotící komise vyplývá, že na základě předběžného hodnocení nabídek by se na prvním pořadí skutečně umístila nabídka vyloučeného uchazeče.

Zadavatel tedy narušil soutěžní prostředí, přičemž účelem zadávacího řízení podle zákona je právě zabezpečení volné a efektivní soutěže o předmět veřejné zakázky a tím také dosažení efektivního nakládání s prostředky s veřejných rozpočtů.

K vymáhání škody na majetku městské části

Dopisem ze dne 30.8.2013 jsme se na městskou část Ostrava Jih obrátili s výzvou k vymáhání nároku městské části na náhradu škody. Protože jsme od městské části neobdrželi žádnou reakci, obrátili jsme se na městskou část 14.10.2013 znovu, tentokrát s otázkou, kdy byla naše výzva doručena k rukám zastupitelům, kterým byla adresována. Z odpovědi městské části vyplývá, že naše výzva byla doručena pouze starostovi a tajemníkovi.

Zastupitelům bude dle sdělení městské části výzva doručena až 12.12.2013, tedy v době, kdy nárok městské části již bude promlčen. Postup městské části shledáváme v rozporu se základními principy správy veřejného majetku, když navíc v době mezi doručení naší výzvy a dnešním dnem již proběhlo zasedání zastupitelstva (12/9), na kterém mohla a měla být výzva doručena zastupitelům městské části.

Výzva byla zastupitelům městské části doručena právničkou Oživení na e-maily uvedené na webových stránkách města 25.10.2013. Nikdo ze zastupitelů nereagoval.

Na základě další žádosti o informace jsme se v lednu 2014 dozvěděli, že Městská část podala 3.12.2013 (dva dny před promlčením nároku) žalobu na dva zaměstnance úřadu.

Žaloba na RD byla podána k Okresnímu soudu v Ostravě a je vedena pod sp.zn. 26 C 248/2013

Žaloba na HK byla podána k Okresnímu soudu v Novém Jičíně a je vedena pod sp.zn. 6C 470/2013

Kauze se věnovala Mladá Fronta dnes (9.12.2013)

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS (duben 2011)
rozhodnutí předsedy ÚOHS (říjen 2011)
výzva Oživení (srpen 2013)
odpověď městské části – výzva nebyla doručena zastupitelům (říjen 2013)
odpověď městské části – nárok byl uplatněn u soudu (leden 2014)
žaloba na RD (podána v prosinci 2013)
žaloba na HK (podána v prosinci 2013)

Stav ke dni 15.11.2013, aktualizováno 17.1.2014, 23.1.2014, 28.2.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář