Praha 6 nevymáhá škodu ze zaplacených pokut UOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Městské části Praha 6 v roce dvě pokuty (250 a 500 tisíc korun). Městská část obě pokuty zaplatila, ale po osobách, které jejich vznik zavinily, škodu nevymáhá. Nárok na vymáhání škody u první z pokut se přitom již promlčel. Oživení podalo na odpovědné osoby v dubnu 2014 trestní oznámení.

K veřejné zakázce Odstraňování graffiti na území městské části Praha 6, pokuta ve výši 250.000,- Kč

K této zaplacené sankci nám Mgr. Lukáš Kos, MBA, vedoucí právního odboru, dopisem ze dne 1.7.2013, č.j. MCP6 055078/2013 sdělil, že pokuta sice byla uhrazena, ale „škoda dosud nevznikla“, protože rozhodnuti o uložení pokuty brojí MČ žalobou u Krajského soudu v Brně a soud ve věci dosud nerozhodl.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že MČ nedodržela postup stanovený dle zákona o veřejných zakázkách tím, že nevyloučila vybraného uchazeče ze zadávacího řízení, ačkoliv tak měla učinit, neboť uchazeč nepředložil zadavatelem požadovanou kvalifikaci. Úřad konstatoval, že v nabídce vybraného uchazeče nebyly doloženy reference dle požadavků zadavatele (uchazeč neprokázal, že v období let 2007 až 2010 spravoval minimálně 800 venkovních fasád nemovitostí). Dále Úřad konstatoval, že vybraný uchazeč neprokázal u manažera zakázky zadavatelem požadovanou praxi (minimální praxe v oboru 10 let a zároveň účast na realizaci obdobné zakázky, a to po celou dobu trvání zakázky). Zadavatel dále požadoval v bodu 2.9.1 Technických podmínek Zadávací dokumentace, aby uchazeč doložil „návrh a funkční schéma internetového informačního systému/databáze“, uchazeč však žádný takový návrh nedoložil.

Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu, že zadavatel uplatnil mírnější režim pouze vůči jednomu z uchazečů, což lze považovat za jedno z nejzávažnějších porušení zákona, neboť zadavatel tím v rozporu se zákonem omezil soutěžní prostředí. Zadavatel opakovaně postupoval odlišně vůči navrhovateli a vybranému uchazeči a tím porušil ustanovení § 6 zákona, tedy nedodržel princip nediskriminace a rovného zacházení. Zadavatel v zadávacím řízení nedodržel postup stanovený zákonem, a to zvlášť hrubým způsobem, přičemž tím podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

K veřejné zakázce Oprava interiéru bytových domů, modernizace vytápění bytových jednotek Rooseveltova 614/36, 618/26, Praha 6, pokuta 500.000,- Kč

K této zaplacené sankci nám Mgr. Lukáš Kos, MBA, vedoucí právního odboru, dopisem ze dne 1.7.2013, č.j. MCP6 055078/2013 sdělil, že pokuta sice byla uhrazena, ale „škoda dosud nevznikla“, protože „tato záležitost je řešena s pojišťovnou“.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že MČ v rozporu s ust. § 82 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 zákona o veřejných zakázkách neuzavřela smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. Zadavatel navíc nedodržel ani postup stanovený v ust. § 67 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách a to tím, že nezákonně uplatnil právo na plnění z poskytnuté peněžní jistoty, ačkoliv k tomu nebyl oprávněn.

Zadavatel byl povinen uzavřít smlouvu ve znění, které obsahoval návrh smlouvy v nabídce, nikoliv dodatečně po vyhodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky obsah smlouvy měnit. Zadavatelé jsou dle ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách povinni při každém jednotlivém zadávacím řízení dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejné zakázky představují specifický způsob uzavírání smluv a jejich hlavním smyslem je vytvoření transparentního prostředí, které by mělo zabezpečit účelné vynakládání veřejných prostředků.

Zadavatel svým jednáním nedodržel zásadu transparentnosti, neboť změnil návrh smlouvy až ve chvíli, kdy již byla známa nejvýhodnější nabídka, přičemž nakonec uzavřel smlouvu až s uchazečem, který se umístil třetí v pořadí, s nabídkovou cenou o více než 4 miliony Kč vyšší než byla cena, kterou ve své nabídce uvedl původně vybraný uchazeč.

Jako přitěžující okolnost hodnotil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednání zadavatele, který v situaci, kterou navodil sám změnou smlouvy, aplikoval navíc ust. § 67 odst. 7 zákona, tj. uplatnil právo na poskytnutou peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Propadnutí poskytnuté peněžní jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem je však legitimní pouze v případě, že vybraný uchazeč (resp. 2. či 3. uchazeč v pořadí) neposkytne součinnost k uzavření smlouvy předložené v nabídce uchazeče nikoliv smlouvy upravené zadavatelem, která mění práva a povinnosti smluvních stran.

K povinnosti vymáhat nárok na náhradu škody:

Povinnost vymáhat škodu způsobenou na majetku obce je zakotvena v § 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, podle kterého je MČ povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci vůči MČ s úspěchem uplatnit námitku promlčení.

Městská část Praha 6 k vymáhání nároku na náhradu škody nepřistoupila ani po výslovné výzvě Oživení.

Na první z pokut (jejíž nárok se již vůči některým potencionálně odpovědným osobám, jako jsou radní či zaměstnanci MČ promlčel) podalo Oživení trestní oznámení.

Státní zástupkyně pro Prahu 6 JUDr. Jana Maršnerová o podaném trestním oznámení rozhodla v rekordním čase – během jednoho týdne. Trestním oznámením se nechce zabývat s kuriózním odůvodněním: „Je pravdou, že vzhledem k probíhajícímu civilnímu sporu došlo k promlčení případného nároku na náhradu škody vůči konkrétní osobě, avšak tuto skutečnost nelze dávat k tíži členům rady MČ Prahy 6, neboť toto je pouze důsledkem délky probíhajícího soudního řízení.“

Uvidíme, zda tento názor bude sdílet i nadřízené státní zastupitelství, na které se Oživení na konci dubna 2014 obrátilo.

Dokumenty ke škodě 250 tisíc:
rozhodnutí UOHS – 250 tisíc
rozhodnutí o rozkladu – 250 tisíc
odpověď MČ z 15.7.2013
výzva Oživení z 4.9.2013
zápis škodní komise z 24.10.2013
reakce kontrolního výboru 11.12.2013
odpověď MČ z 31.3.2013 (po promlčení nároku)
trestní oznámení – duben 2014
vyrozumění SZ – duben 2014

Dokumenty ke škodě 500 tisíc:
rozhodnutí UOHS – 500 tisíc
rozhodnutí o rozkladu – 500 tisíc
odpověď MČ z 15.7.2013
výzva Oživení z 4.9.2013
reakce kontrolního výboru 11.12.2013

Stav ke dni 10.4.2014, aktualizováno 18.4.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář