Rouchovany: překročení pravomocí starosty ve prospěch dodavatele?

V podnětu na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) týkajícím se možného porušení dotačních podmínek a zákona o veřejných zakázkách v obci Rouchovany na Vysočině (psali jsme zde) jsme ministerstvo upozornili rovněž na podezření, že starosta obce překračoval své pravomoci tím, že podepisoval dodatky smlouvy ve prospěch dodavatele, a to bez schválení kompetentního orgánu.

Dodatky ke smlouvě o dílo s realizátorem rekonstrukce hřiště za cca. 20 mil. Kč totiž značně měnily pravidla hry. Vyzvali jsme tedy MŠMT zároveň k zaslání podnětu na Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly, který provádí kontrolu samospráv v samostatné působnosti, kam právě uzavírání smluv na veřejné zakázky spadá.

K našemu potěšení MŠMT skutečně podnět na Ministerstvo vnitra poslalo. Ministerstvo vnitra následně zahájilo šetření, vyžádalo si od obce Rouchovany veškeré podklady a došlo ke stejnému závěru jako Oživení. Totiž, že dodatky ke smlouvě o dílo jsou absolutně neplatné.

O co šlo?

Připomeňme, že v obci Rouchovany se mimo jiné i za peníze z dotace poskytnuté MŠMT rekonstruovalo víceúčelové hřiště. Obec si evidentně velmi přála, aby hřiště vybavené nově i ledovou plochou bylo hotové a k dispozici občanům již v zimní sezoně 2016/2017. Proto do smlouvy o dílo zanesla i podmínku, že stavba bude hotova již v prosinci 2016, tedy pouhé 2 měsíce a týden po podepsání smlouvy. Pro případ, že by dodavatel termín nestihl, měl platit obci smluvní pokutu 10,000,- Kč za každý den prodlení.

Na konci listopadu 2016 již ale bylo zřejmé, že dodavatel zakázku zrealizovat nestihne. Starosta obce podepsal s dodavatelem ke smlouvě dodatek, který prodlužoval termín dokončení hřiště a rušil tak i nároky obce na smluvní pokutu.

Dle našeho názoru byly tyto dodatky absolutně neplatné, neboť starosta, resp. následně i rada dodatky podepsala bez schválení zastupitelstva, které schvalovalo původní smlouvu s dodavatelem. Zastupitelstvo si totiž vyhradilo pravomoc jakkoli měnit či rušit smlouvu o dílo, a to tím, že tuto smlouvu schvalovalo. Jelikož zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, nemůže starosta bez jeho schválení libovolně měnit smlouvy, jejichž znění schválilo zastupitelstvo.

Ministerstvo tak doporučilo obci Rouchovany, aby znovu vstoupila do jednání s dodavatelem, upozornila jej na to, že uzavřené dodatky jsou neplatné a hlasováním zastupitelstva schválila nové dodatky smlouvy, reagující na nastalou situaci.

Ministerstvo vnitra dalo obci následující doporučení:

  • zrušit usnesení rady obce, jimiž byly schváleny předmětné dodatky ke Smlouvě o dílo;
  • informovat druhou smluvní stranu o neplatnosti uzavřených dodatků a uzavřít souhlasné prohlášení. Tato dohoda by měla být schválena zastupitelstvem obce;
  • následně vyřešit závazky z platné smlouvy, která zjevně zakládá nárok obce vymáhat smluvní pokutu vážící se k prodlení s plněním předmětu smlouvy, přičemž je na důsledném zvážení obce, zda bude s přihlédnutím ke všem okolnostem smluvní pokutu vymáhat, či nikoliv. Rozhodnutí o nevymáhání smluvní pokuty spadá do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce dle § 85, neboť se v daném případě v zásadě jedná o prominutí dluhu. Rozhodnutí zastupitelstva obce pak bude zapotřebí důkladně odůvodnit, a to i z hlediska případné odpovědnosti jednotlivých členů zastupitelstva za škodu.

Fakticky se tak dostala obec do výhodnější situace, neboť reálně obci takto vzniká nárok na smluvní pokuty za nedokončení hřiště v původním termínu z prosince 2016. Zda bude obec vymáhat smluvní pokutu nebo ne, to nechává ministerstvo na důkladném zvážení obci. Podotýká následně, že případné nevymáhání vzniklého nároku bude třeba důkladně odůvodnit (!), což v opačném případě může vést i k odpovědnosti jednotlivých členů zastupitelstva.

Podnět Oživení na MŠMT

Výsledek šetření Ministerstva vnitra

Stav ke dni 28. 12. 2017

Aktualizace listopad 2018

Vzhledem k tomu, že ani po téměř roce jsme ve sbírce rozhodnutí UOHS nenalezli případ, který by se týkal Rouchovan, nabyli jsme dojmu, že podnět MŠMT nebyl ze strany UOHS vůbec brán v potaz. Jak se totiž ukázalo ve výsledku šetření Veřejné ochránkyně práv, nezaplacené podněty ÚOHS nešetří ani v případě, že je podá ministerstvo či jiný orgán veřejné správy. Od MŠMT jsme získali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyrozumění, že právě podnět na Rouchovany nebyl ministerstvem zaplacen. Nabyli jsme tudíž dojmu, že díky nesmyslnému poplatku se ani tento podnět nedostal k úředníkům UOHS k věcnému prošetření.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář