Nevymáhání smluvních sankcí po Haguess, a.s.

Oživení se, vzhledem k evidentním pochybením v projektu Opencard a odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy k přiznání pochybení, vyčíslení a vymáhání škod způsobených realizací projektu, zaměřilo na proces identifikace a vymáhání škod v projektu Opencard.

Oživení zpracovalo na základě dostupných informací vlastní analýzu škod způsobených při realizaci projektu Opencard a odpovědnosti za jejich vznik, ze které vyplývá, že byly rozpočtu hl. m. Prahy způsobeny škody v odhadované výši 42,8 mil. Kč, jejichž náhradu mají odpovědné orgány hl. m. Prahy povinnost vymáhat po odpovědných osobách.

V březnu 2010 byla analýza Oživení spolu s oznámením o škodách zaslána náměstkovi primátora hl. m. Prahy Milanu Richterovi, který je od počátku roku 2010 odpovědný za vedení projektu Opencard.

Jelikož Oživení nedostalo žádnou odpověď, vydalo na konci dubna 2010 k problematice tiskovou zprávu a zároveň veřejně vyzvalo Radu hl. m. Prahy k zajištění řádné identifikace škod, prošetření osobní odpovědnosti za jejich vznik a vymáhání náhrady škod po odpovědných osobách.

V květnu 2010 Oživení obdrželo odpověď od náměstka primátora Milana Richtera, který konstatuje, že k žádným pochybením na straně dodavatele – společnosti Haguess nedošlo a tudíž není nutno žádné škody identifikovat a vymáhat.

Vzhledem k odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy ke vzniklým škodám, v červnu 2010 Oživení přistoupilo k monitorování dodržování smlouvy v klíčové zakázce na Realizaci servisního kartového centra za 98 mil. Kč, kterou prováděla společnost Haguess. Oživení podalo na Magistrát žádost o informacetýkajících se plnění dílčích fází této zakázky. Po urgování vyřízení žádosti obdrželo Oživení od Magistrátučástečně zamítavou odpověď , ve které odmítl poskytnou kopie předávacích protokolů o odkazem na obchodní tajemství obsaženém v požadovaných dokumentech. Oživení však bylo rozdílného názoru a podalo proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnou informace odvolání. Ani na základě opravného prostředku se Oživení nové informace nedozvědělo.

V srpnu 2010 Oživení na základě částečně poskytnutých informací provedlo analýzu skutečného plnění dodacích termínů při realizaci Servisního kartového centra a došlo k následujícím znepokojivým závěrům:

  • za vědomého souhlasu hl. m. Prahy a v rozporu se smlouvou docházelo k mimosmluvní změně termínů plnění určitých fází realizace  Servisního kartového centra bez uzavření adekvátních smluvních dodatků,
  • při realizaci Servisního kartového centra došlo ke značnému zpoždění v délce minimálně 229 dnů!. Za takové situace je povinností odpovědných orgánů hl. m. Prahy prověřit míru zavinění zhotovitele, stanovit smluvní pokuty plynoucí ze smlouvy a vymáhat po něm vzniklou škodu,
  • v případě, že město Praha poskytlo dostatečnou součinnost dle smlouvy by smluvní pokuta za prodlení činila neuvěřitelných 224.658.362 Kč!. Tato suma by několikanásobně převýšila samotnou smluvní odměnu společnosti Haguess, což ukazuje na nepřiměřené nastavování smluvních podmínek ze strany HMP s problematickou vymahatelností.

Oživení si také nechalo zpracovat právní stanovisko od AK Petr Prchal k problematice povinnosti územního samosprávného celku vyčíslit výši škody a vymáhat její náhradu po odpovědných osobách, ze kterého plyne, že hl. m. Praha má povinnost vymáhat vznikou škodu a to bez ohledu na výsledky policejního vyšetřování.

Na základě zjištěných závěrů 12. srpna 2010 Oživení vydalo druhou tiskovou zprávu a zároveň podalopodnět na kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby inicioval řádné prošetření plnění smluvních podmínek uvedené smlouvy, zejména s ohledem na nesplnění smluvních termínů.

Podnět Oživení byl formálně opakovaně projednán na zasedání Kontrolního výboru hlavního města Prahy v srpnu a září 2010. Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, Ing. Trnka na jednání Kontrolního výboru v září 2010 tvrdil, že existují smluvní dodatky, které posouvají termín plnění smlouvy, přestože Oživení žádné takové dodatky Hlavní město Praha na základě žádosti o informace neposkytlo. Dále si Ing. Trnka nechal vypracovat dva právní posudky a sice od advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek a Řanda Havel Legal. Z obou značně tendenčních právních analýz vyplývá, že smlouvu se společností Haguess, a.s. bylo možné měnit i jinak, než jejími písemnými dodatky (konkrétně na tzv.  jednáních koncepčních skupin) a že tedy Hlavnímu městě Praze nárok na smluvní pokutu nevznikl.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář