Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2011 Městské části Praha 7  kromě nápravného opatření spočívající ve zrušení soutěže rovněž i povinnost uhradit náklady správního řízení ve výši 30.000,- Kč. Městská část se vymáháním škody, která na jejím majetku vznikla, nezabývala. Osobu, která byla za chybný postup odpovědná, přitom Městská část znala.
ŘSD vyhlásilo v srpnu 2012 tři veřejné zakázky na zhotovení technická studie, projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v souhrnné hodnotě 150 milionů Kč. To by nebylo nic tak zvláštního, kdyby podkladem pro tyto zakázky nebyly Nejvyšším správním soudem zrušené Zásady územního rozvoje Hlavního města Prahy. Oživení se v dubnu 2013 obrátilo na ŘSD i na Ministerstvo dopravy s výzvou, aby neúčelně vyhlášené veřejné zakázky byly zrušeny.
Městská část Praha 8 vyhlásila v dubnu 2013, respektive v květnu 2013 užší zadávací řízení na dvě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 53 milionů Kč, respektive 123 milionů Kč. Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci netransparentní kritéria hodnocení, kdy tyto jsou velmi neurčitá a obecná a lze pochybovat, že by zadavatel podle těchto kritérií mohl provést objektivní výběr dodavatele.
Hlavní město Praha (HMP) porušilo zákon o veřejných zakázkách, když v r. 2010 zadalo zakázku na provoz metropolitní sítě v hodnotě 196,8 mil. Kč bez soutěže společnosti T-Systems. Za to si vysloužilo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 1,1 mil. Kč.
ČVUT v roce 2013 poptávala ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele - Poradce pro komunitární programy. Oživení po prostudování podkladů dospělo k závěru, že zadávací dokumentace je zpracována v rozporu se zákonem. S podnětem na přezkoumání postupu zadavatele se Oživení obrátilo v říjnu 2013 jak na ÚOHS, tak na Ministerstvo školství (poskytovatel dotace). Zadavatel následně zadávací řízení zrušil.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Pěnčín v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 30.000,- Kč. Obec se proti uvedenému rozhodnutí bránila podáním žaloby ve správním soudnictví. Dosud vynaložené náklady na právní zastoupení v této věci činí dle sdělení obce částku ve výši  40.400,- Kč. 

Na jaře roku 2012 jsme obdrželi v rámci naší právní poradny podnět, který upozorňoval na skutečnost, že příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 10 - Školní jídelny, Praha 10, nevypisuje výběrová řízení na dodavatele potravin a polotovarů.

Oživení v rámci činnosti právní poradny obdrželo podnět týkající se veřejné zakázky akciové společnosti Městské části Prahy 8. Dne 18. března 2013 uveřejnila na profilu zadavatele akciová společnost Centrum Palmovka, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku Technický dozor investora a koordinátor BOZP vázající se k výstavbě objektu Nová Palmovka.

V rámci činnosti naší právní poradny jsme obdrželi podnět týkající se veřejné zakázky ,,Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu“ ev. č. ve věstníku veřejných zakázek (ISVZUS) - 222697 jejímž zadavatelem je VTP AT Milovice, o.p.s. Hodnota zakázky byla stanovena na částku 404.750.000,- Kč. Projekt byl financován v rámci operačního programu Podnikání a inovace - Prosperita Výzva IV.