Exekuce DPP

Občanské sdružení Oživení požádalo dne 2.10.2007 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. (dále jen DPHMP) o kopie smluv mezi DPHMP a Inženýringem dopravních staveb. DPHMP tuto žádost o informace odmítl s tím, že se na něj nevztahují povinnosti plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože není poviným subjektem dle tohoto zákona a že DPHMP nesplňuje definiční znaky veřejného podniku.

Oživení proti tomuto rozhodnutí podalo dne 5.11.2007 odvolání, na které DPHMP již nijak nereagoval. Proto dne 8.1.2008 podalo Oživení proti DPHMP žalobu, v níž se domáhalo, aby soud DPHMP uložil povinnost o podaném odvolání rozhodnout, vzhledem k tomu, že DPHMP dle názoru Oživení povinným subjektem bezesporu je a zákon o svobodném přístupu k informacím se na něj tudíž plně vztahuje.

Pražský městský soud shledal podanou žalobu jako důvodnou a rozsudkem ze dne 16.12. 2009 uložil DPHMP povinnost o podaném odvolání rozhodnout a současně zaplatit Oživení náhradu nákladů řízení ve výši 9.568,- Kč. Ve svém rozsudku soud mimo jiné přisvědčil názoru Oživení, že přítomnost soukromoprávního úkonu při vzniku posuzované instituce nebrání jejímu zařazení mezi instituce veřejné, je-li u ní shledána převaha znaků příznačných pro veřejné instituce nad znaky, které jsou jinak vlastní institucím soukromým a že tedy DPHMP je jakožto veřejná instituce subjektem povinným k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vedení DPHMP následně uhradilo náklady řízení, avšak o podané žádosti o informace doposud nerozhodlo a rozsudek soudu tak jednoznačně nerespektovalo. V dubnu roku 2010 DPHMP zaslal Oživení výzvu k doplnění žádosti, aby bylo zřejmé, které informace od DPHMP požaduje. Na tuto výzvu Oživení reagovalo pouze konstatováním, že výzva je zcela bezpředmětná, už jen vzhledem ke skutečnosti, že byla doručena více než 4 měsíce po vydání zmíněného rozsudku a taktéž více než dva roky po podání původní žádosti.

Oživení se tedy opětovně obrátilo na soud, tentokrát již s návrhem na nařízení exekuce na výkon pravomocného rozhodnutí. Ta byla DPHMP nařízena usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9.

Dne 15. 11. 2011 rozhodl DPHMP o odvolání proti původnímu rozhodnutí ze dne 17.10.2007. Odvolání Oživení ze dne 5.11.2007 DPHMP zamítl a odmítnutí žádosti o poskytnutí informací potvrdil s odůvodněním, že představenstvo DPHMP, dospělo k závěru, že žádost je formulována příliš obecně a není zřejmé, jaká informace je požadována. Následně soudní exekutor zrušil zákaz nakládání s majetkem DPHMP.

Oživení tedy 2.10.2007 podalo žádost o informace, kterou po podaném odvolání, rozsudku soudu a nařízení exekuce nakonec DPHMP dne 15.11.2011 (po čtyřech letech) přezkoumal a své původní rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z roku 2007 potvrdil.

Oživení dne 16.1.2012 podalo další žalobu proti rozhodnutí DPHMP. Dopravní podnik setrval na své ochraně, že není povinným subjektem (podruhé v totožné věci!) a i kdyby jím byl, smlouvy by eventuelně mohly obsahovat blíže nespecifikované obchodní tajemství. Rozsudkem ze dne 7. 11. 2012 Městský soud konstatoval, že DPHMP se chová obstrukčně a zároveň uložil DPHMP povinnost požadované smlouvy do 15 dnů od právní moci rozsudku poskytnout.

Po další výzvě k plnění DPP poskytl dne 14.12. 2012 Oživení 14 smluv. Po pěti letech, dvou soudních řízeních a jedné exekuci se tak právo na informace naplnilo.

Sami můžete posoudit poslední argument DPP, tedy zda smlouvy obsahovaly nějaké obchodní tajemství:

smlouva 1, smlouva 2, smlouva 3, smlouva 4, smlouva 5, smlouva 6, smlouva 7, smlouva 8, smlouva 9, smlouva 10, smlouva 11, smlouva 12, smlouva 13, smlouva 14

Stav ke dni 19. 12. 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář