Author: admin

Městská část Praha 10 se rozhodla realizovat stavbu mateřské školy v rámci tzv. „minitendru“ dle v minulosti vysoutěžené Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací. Rámcová smlouva však byla soutěžena a následně uzavřena výhradně na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí, nikoliv také na realizaci novostavby. ÚHOS upozornil zadavatele, že v případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem úřad zahájí řízení z moci úřední.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) v roce 2011 pokutu ve výši 600.000 Kč. Zaplacením pokuty vznikla na majetku státu škoda. I přes upozornění Oživení SZIF nepřistoupil k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení na ředitele SZIF podalo v únoru 2013 trestní oznámení.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu v září 2011 pokutu ve výši 70.000,- Kč za diskriminační kvalifikační kritéria u veřejné zakázky na rekonstrukci komunikací. Město nepodalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad a pokutu uhradilo 7.11.2011. S uloženou pokutou však město "nesouhlasilo" a po nikom způsobenou škodu nevymáhalo. Oživení zaslalo městu v srpnu 2013 výzvu k vymáhání nároku města po odpovědných osobách. Výzva nebyla ze strany města ani po dvou měsících doručena k rukám zastupitelů. Žádný skutečný výsledek vnitřního šetření Oživení dosud oznámen nebyl.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300.000,- Kč. Pokuta byla potvrzena rozhodnutím předsedy ÚOHS v říjnu 2011, ze strany městské části byla pokuta uhrazena 5.12.2011. Oživení vyzvalo k vymáhání nároku na náhradu škody v srpnu 2013. Městská část podala těsně před promlčením nároku žalobu k soudu.
V návrhu koaličních stran ke služebnímu zákonu najdete právě třeba návrh, aby se Policejní akademie stala hlavní vzdělávací institucí pro úředníky, možná i jedinou. Oživení spolu s kolegy připravilo v rámci společného projektu Rekonstrukce státu stanovisko k Věcnému přehledu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 71, který dnes, tj. 26.2.2014 projednají sněmovní výbory. S ohledem na velmi krátkou časovou dotaci pro seznámení se s výše zmíněným materiálem chceme  upozornit aspoň na některé problematické okruhy návrhu.
Kauza začala v roce 2009, kdy obec prodala celou řadu pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o vydání nemovitostí nesměla obec s pozemky nakládat. Pozemky byly navíc prodány nikoli za cenu v místě obvyklou a obratem byly novými vlastníky zpeněženy za cenu výrazně vyšší.
Podle informací Zadavatele se Městská část Praha 10 rozhodla již před deseti lety jít cestou outsourcingu svého tiskového oddělení. Přesto za dobu deseti let vypsala na poskytování PR služeb pouze jedenkrát výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a to zjednodušené podlimitní řízení v roce 2007. Od roku 2011 Zadavatel opakovaně zadává PR služby tehdejšímu vítězi soutěže v rámci opakujících se zakázek malého rozsahu, které jsou účelově uzavírány na dobu určitou kratší než čtyři roky.